کورپانه

د عامه اعتباراتو د ثبتولو دفتر

د عامه اعتباراتو د ثبتولو دفتر موخه، د اعتباري معلوماتو د یو خوندي سیستم جوړول دي چې ماليبنسټونه، سوداګریز بانکونه، مخابراتي شرکتونه او اړوندې ادارې ورڅخه استفاده وکړي؛ او دغه بنسټونه د دې سیستم له آسانتیاو څخه په استفادې کولای شي د پيرودونکو د مراجعې پر مهال د پور اخیستلو په موخه د افرادو (پيرودونکي) د اعتباري سابقې په هکله په آسانۍ معلومات ترلاسه کړي.
pashtoreadmore

پر منقول مالونو د رهني حقونو د ثبتولو سیستم

د مخ په ودې هیوادونو په اقتصاد کې؛ کوچنۍ او منځنۍ سوداګرۍ د خصوصي سکتور تر ټولو لویه برخه جوړوي او د اشتغال موندنې تر ټولو زیاته زمینه رامنځته کوي. کوچنۍ او منځنۍ سوداګرۍ د افغانستان د اقتصادي ودې او پراختیا لپاره هم اساسي محرک ګڼل کیږي. پر منقول مالونو رهني معاملې کیدای شي مالي وجوه ته د لاسرسۍ په منظور اساسي وسیله وګڼل شي کی.
pashtoreadmore

 

د عامه اعتباراتو ثبت