صفحۀ اصلی

دفتر ثبت اعتبارات عامه

هدف دفتر ثبت اعتبارات عامه، ایجاد یک سیستم مصؤن معلومات اعتباری است که مورد استفادۀ مؤسسات مالی، بانک های تجارتی، شرکت های مخابراتی و ادارات مربوطه قرار گرفته و این مؤسسات با استفاده از تسهیلات این سیستم میتوانند حین مراجعۀ مشتریان به منظور اخذ قرضه در مورد سوابق اعتباری افراد (مشتری)، به آسانی معلومات حاصل نمایند.

readmore-farsi

دفتر ثبت حقوق رهنی براموال منقول

در اقتصاد کشور های روبه انکشاف؛ نقش تجارت های کوچک و متوسط بخش اعظم سکتور خصوصی را تشکیل داده و بیشترین زمینه اشتغال زائی را به وجود می آورد. تجارت های کوچک و متوسط مُحرک اساسی برای رُشد و انکشاف اقتصادی افغانستان نیز محسوب میگردند. معاملات رهنی بر اموال منقول می تواند وسیلۀ اساسی به منظور دسترسی به وجوه مالی به شمار رود.

readmore-farsi

 

ثبت اعتبارات عامه